Om projekt Smarta Fabriker

Rätt kompetens är en avgörande faktor för att Sverige skall kunna möta den allt större konkurrensen från omvärlden och en förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. I januari 2017 inleddes projekt Smarta Fabriker med Göteborgs Tekniska College som projektägare.

Ett samverkansprojekt

 

Bakgrund
I januari 2016 presenterades regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Industrin står inför ett paradigmskifte som drivs av globalisering, digitalisering och omställningen mot en grön resurseffektiv ekonomi. Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en smartare och mer hållbar industri som även möjliggör smarta arbetsplatser där människor samverkar med automation och skapar hög konkurrenskraft.

Kompetens är en avgörande faktor för att Sverige skall kunna möta den allt större konkurrensen från omvärlden och en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt har det i flera studier identifierats att det på sikt kommer att vara brist på industriutbildade på gymnasienivå, men även på högskole- och civilingenjörer.

I nyindustrialiseringsstrategin har det konstaterats att det kunskaps- och teknikförsprång som svenska näringslivet lutat sig mot kan inte längre tas för givet. Ett av strategins huvudfokusområden är därför kunskapslyft industri, där syftet är att tillse att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Det innefattar såväl kunskap om modern produktion som industriell digitalisering.

Smarta Fabriker drivs av Göteborgs Tekniska College som fungerar som en intermediär mellan projektets olika aktörer vilka utgörs av företag, akademi, organisationer och skolor. Arbetsgången kan delas in i tre faser: rigga, bygga och sprida. Rigga-fasen inleddes i januari 2016 då idén om att bygga minifabrikerna förankrades med de
olika aktörerna. Läs mer om våra partners här.

Syfte med projektet är

• Öka attraktiviteten för teknik och yrken inom industriföretag
• Kompetensutveckling och säkra kompetensförsörjning
• Trygga svensk industris konkurrenskraft på en global marknad

Målet med Smarta Fabriker är att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering genom att

• Genomföra aktiviteter med skola och näringsliv
• Förbättra och utveckla demonstratorer av en smart fabrik
• Driva och utveckla regionalt nätverk inom industriell digitalisering

För att demonstrera vad en smart fabrik är har en minifabrik med tillhörande utställning byggts. Fabriken är konstruerad och byggd av studenter på olika nivåer och ett 50-tal företag har bidragit med handledning och komponenter. Under våren 2017 engagerades 80 studenter som tillsammans arbetat cirka 21 000 timmar. Studerande har även deltagit på aktiviteter och genomför workshops med lärare och elever från förskola, grundskola, gymnasieskola, yrkeshögskola samt yrkesverksamma från företag.

Projektet har finansiering fram till år 2020 och nya studentarbeten, minifabriker och spridningsaktiviteter tillkommer efter hand.

Exempel på studentarbeten
Högskola, examensarbete inom: Virtual Commissioning, Maintenance Solutions, Smart Ways of Working, Sustainable Production, Digital Visual Planning, Augumented Reality, Cloud Based Virtual PLC, Learning through AR and VR, Machine Learning, Predictive Maintenance, Elkonstruktion, Programmering, Maskinsäkerhet

Yrkesvuxenutbildning:
Tillverkning av komponenter

Yrkeshögskola:
Mekanisk konstruktion och ritningsunderlag samt examensarbeten inom produktionsutveckling och underhåll

Gymnasium:
Tillverkning av komponenter, driftsättning och förbättringar av fabriken

Du kan läsa mer om våra studentarbeten här, och även fördjupa dig ytterligare om projektet genom att besöka projektets youtube-kanal.